សេវាកម្ម

តើអ្វីជាក្តីសុបិន្តរបស់លោកអ្នក ក្នុងការមកប្រទេសកាណាដា? ទោះបីជា លោកអ្នកសុបិន្ត ចង់មកលេង ក្រុមគ្រួសារ ឬមិត្តភក្តិ ឬសិក្សា ឬធ្វើការ ឬលោកអ្នកចង់ក្លាយជាជនជាតិកាណាដា នោះទេ Dream Canada Visa អាចជួយធ្វើ ឱ្យក្តីសុបិន្ត របស់លោកអ្នកក្លាយជាការពិត។

ដើម្បីចាប់ផ្តើម សូមជ្រើសតំណភ្ជាប់ (Link) ដែលត្រូវទៅនឹងតម្រូវការរបស់លោកអ្នក នៅលើទំព័រការសិក្សាពី ជម្រើសផ្ទាល់ខ្លួន។ បំពេញកម្រងសំណួរខ្លីមួយ ដែលសមស្របចំពោះលោកអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។ នៅពេលដែលបានបញ្ចប់ ទីប្រឹក្សាផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍របស់ប្រទេសកាណាដា របស់ Dream Canada Visa នឹងធ្វើការទាក់ទងមកលោកអ្នក ដើម្បីជំរាបជូនថា ជម្រើសអន្តោប្រវេសន៍អ្វីខ្លះដែលត្រូវជាមួយលោកអ្នក។ ប្រសិនបើលោលអ្នកសម្រេចចិត្តឲ្យ Dream Canada Visa រៀបចំទម្រង់ស្នើរសុំរបស់អ្នក នោះយើងអាចចាប់ផ្តើម ដំណើរការឯកសាររបស់លោកអ្នកភ្លាមៗតែម្តង។

Dream Canada Visa​ នឹងស្វែងយល់ពីរឿងពិតរបស់អ្នក ដូចជាការសិក្សាអប់រំ ការងារ និងប្រវត្តិទូទៅរួចយើង​ នឹងផ្តល់ការប្រឹក្សាដល់លោកអ្នកអំពី ឯកសារដែលអ្នកត្រូវមាន និង​បែបបទដែលត្រូវស្នើរសុំ។ ប្រសិនបើការដាក់ពាក្យសុំអន្តោប្រវេសន៍ជម្រើសណាមួយ មិនបានជោគជ័យនោះ លោកអ្នកនឹងមិនត្រូវបានគិត ថ្លៃឡើយ។​

Dream Canada Visa នឹងរីករាយ ជួយលោកអ្នក ឱ្យក្តីសុបិន្ត ក្លាយជាការពិត ដូចខាងក្រោម:

សុបិន្ត

 • ទិដ្ឋាការ ធ្វើទស្សនៈកិច្ច
 • ទិដ្ឋាការ ស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្ន
 • ទិដ្ឋាការ Super Visa
 • ទិដ្ឋាការ សិក្សា
 • ទិដ្ឋាការ ការងារភាពជាដៃគូរ
 • ទិដ្ឋាការ ការងារកំរិតឧត្តមសិក្សា
 • ទិដ្ឋាការ ការងារ
 • ទិដ្ឋាការ ការងារជាអ្នកមើលថែ
 • ទិដ្ឋាការ ពលករបរទេសបណ្តោះអាសន្ន
 • កម្មវិធីអ្នកទទួលបានការតែងតាំងថ្នាក់ខេត្ត
 • សហព័ន្ធកម្មករជំនាញ
 • សហព័ន្ធជំនាញពាណិជ្ជកម្ម
 • បទពិសោធន៍កាណាដា
 • ការចូលរហ័ស
 • ការឧបត្ថម្ភជាលក្ខណះប្តីប្រពន្ធ
 • ការឧបត្ថម្ភមាតា បិតា ឬជីដូន ជីតា
 • ការស្នាក់នៅអចិន្រ្តៃយ
 • ការចូលសញ្ជាតិ

 

Close Comments