ស្វាគមន៍

អ្នកពុំចាំបាច់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដា ដើម្បីទទួលបាននូវបទពិសោធន៍អំពីភាពស្មោះត្រង់ ទំនុកចិត្ត និងគុណភាព របស់ក្រុមហ៊ុនកាណាដានោះទេ! ប្រសិនបើអ្នកមានក្តីសុបិន្តចង់ធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ទៅប្រទេសកាណាដានោះ អ្នកបានមកត្រូវកន្លែងហើយ។ សូមអរគុណចំពោះការចូលមកកាន់គេហទំព័រ Dream Canada Visa ។

លោកអ្នកនឹងត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងល្អប្រសើរបំផុត។ នៅពេលដែលអ្នកពិគ្រោះយោបល់ជាមួយ Dream Canada Visa អ្នកអាចជឿទុកចិត្តបានថា បញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍របស់អ្នក ត្រូវបានសម្រួលដោយទីបឹ្រក្សាអន្តោ ប្រវេសន៍ដែលស្របច្បាប់​​ លោកជាសមាជិកទីប្រឹក្សាអន្តោប្រវេសន៍ដ៍មានឈ្មោះល្បីមួយរូប នៃក្រុមប្រឹក្សាយោបល់ ផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍ប្រទេស កាណាដា (ICCRC)។

ការបំពេញទំរង់បែបបទសំរាប់ធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ ជាលក្ខណះអចិន្រៃ្តយ៍ ឬបណ្តោះអាសន្នជាញឹកញាប់អាចជា បទពិសោធន៍ ដ៏តានតឹងបំផុត។ វាអាចមើលទៅហាក់ដូចជាមានការបំពេញនូវទម្រង់បែបបទជាច្រើន មិនចេះចប់មិនចេះ ហើយ ក្នុងការដាក់ ឯកសារ ការទទួលបានឯកសារ ឬការវាយតម្លៃដើម្បីបំពេញបែបបទ។ ដូច្នេះសូមឱ្យអ្នកជំនាញនិងអ្នកផ្តល់បឹ្រក្សារបស់ Dream Canada Visa ជួយដើម្បីឱ្យដំណើរការបំពេញបែបបទ ទាំងអស់ ដំណើរការទៅយ៉ាងរលូន។ ការទទួលជំនួយដែល Dream Canada Visa អាចផ្តល់ឱ្យលោកអ្នកទទួល បាននូវឱកាសដ៏អស្ចារ្យបំផុត ក្នុងការធ្វើឱ្យក្តីសុបិន្តរបស់អ្នកក្លាយជាការពិត។

Close Comments